Cerkiew Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy
w Chotyńcu

  

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu

Chotyniec, pozostający przez setki lat ludną osadą, położony jest w obniżeniu pomiędzy Karpatami a Roztoczem (tzw. Brama Przemyska), w krainie geograficznej od niepamiętnych czasów sprzyjającej osadnictwu (wyjątkowego w skali europejskiej, historycznego znaczenia nabierają badania archeologiczne rozległego, scytyjskiego grodziska w zachodniej części wsi). Wieś istniała już w XIV wieku i była własnością królewską, około połowy XV wieku nadaną Budziwojowi Mamajowiczowi. Na przełomie XVI i XVII wieku utrzymywał tu jedną z siedzib Stanisław Stadnicki, w 1603 roku potykając się tym miejscu zbrojnie z Janem Herburtem. W XVII wieku Chotyniec doświadczał najazdów tatarskich, kozackich i wojsk Jerzego II Rakoczego, m.in. w latach: 1624, 1629, 1648, 1657, 1672, będąc niszczony nawet w 3/4, zawsze odbudowywał się.  

Oprócz cerkwi i dworu, istniały tu młyny i karczmy, a liczba mieszkańców sięgała tysiąca dwustu w połowie XIX wieku. Wieś ucierpiała w czasie I wojny światowej, kiedy oprócz części zabudowań gospodarskich zniszczona została także dzwonnica cerkiewna. Po II wojnie światowej, w ramach akcji „Wisła” wysiedlono około 750 mieszkańców narodowości ukraińskiej, z których po 1956 roku do wsi powróciło kilkanaście rodzin. Po wysiedleniach 1947 roku, nie użytkowaną świątynię zaadoptowano na kościół rzymskokatolicki. W latach 80. XX wieku zamknięto ją z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. W 1990 roku odnowiona została parafia greckokatolicka w Chotyńcu, a cerkiew przywrócona pierwotnym właścicielom, którzy w latach 1991–1994 przeprowadzili jej konserwację.

Istniejącą, drewnianą cerkiew w Chotyńcu wzniesiono przed 1615 rokiem. Jest ona kolejną świątynią zbudowaną w tej miejscowości. Orientowana, położona na niewielkim wzniesieniu, we wschodniej części wsi, otoczona wieńcem starodrzewu i drewnianym ogrodzeniem, w obrębie którego relikty dawnego cmentarza. W północno – zachodniej części placu cerkiewnego drewniana, izbicowa dzwonnica z początku XVII wieku (przeniesiona w 1993 roku z pobliskich Torek), konstrukcji słupowo – ramowej, zwieńczona, wysokim czteropołaciowym dachem. Dach i ściany pobite gontem, izbica deskowaniem pionowym poniżej arkadowej, ażurowej galerii. Za cerkwią, od wschodu, czynny cmentarz. Świątynia należy do najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa cerkiewnego na terenie Polski, m.in. dzięki formie architektonicznej nawiązującej do najdawniejszych wzorców. Zapewne od początku istnienia cerkiew posiadała górną kaplicę ponad babińcem, dostępną zewnętrznymi schodami (przy północnej ścianie) poprzez obiegającą ją z trzech stron arkadową galerię z balustradą. Chociaż na ukształtowanie harmonijnej bryły świątyni znaczący wpływ miał remont przeprowadzony w 1733 roku, zachowała ona nie tylko pierwotny zrąb ścian, ale również szereg oryginalnych archaicznych cech w rozplanowaniu czy konstrukcji. Ma układ trójdzielny, z sanktuarium, nawą i prytworem (babiniec) w układzie amfiladowym. Prytwor i nawa na planach zbliżonych do kwadratów. Sanktuarium zamknięte od wschodu trójbocznie, poszerzone od północy i południa o prostokątne pastoforia – prothesis i diakonikon, otwarte w całości do jego wnętrza. Prothesis posiada funkcję liturgiczną – mieści żertwiennik (mensę), przy którym celebrowana jest pierwsza część liturgii – przygotowanie darów. Diakonikon to pomieszczenie tradycyjnie służące przechowywaniu szat i utensyliów liturgicznych. Pierwotnie sanktuarium było niższe, a półkolebki sklepień prothesis i diakonikonu płynnie przechodziły w kolebkowy profil zrębowego sklepienia sanktuarium. Niższe, okrągłe okienka sanktuarium doświetlały wtedy jego wnętrze, znajdując się w uskoku lub na połaci zewnętrznego przydachu (obecnie poniżej połaci dachowych opasania), opartego na rysiach – ostatkach belek zrębu ścian. Dach ponad sanktuarium miał wówczas formę siodłową, a kryjąc jednocześnie pastoforia, znajdował tak jak dzisiaj kontynuację w wydatnym okapie opasającym cerkiew w połowie wysokości ścian nawy (tam wsparty na rysiach) oraz dzieląc kondygnacje kaplicy górnej i babińca, gdzie wsparty był na ozdobnie ukształtowanych słupach, z bocznymi zastrzałami budującymi arkady (podobnie ukształtowane podpory w galerii kaplicy).

W 1733 roku sanktuarium podwyższono o smukły, ośmioboczny tambur i ośmiopołaciową, sferyczną kopułę, podobne w formie sklepieniom nawy i górnej kaplicy. Pełna ściana pomiędzy nawą a sanktuarium (z dwoma lub trzema przejściami) została wycięta na całej jego szerokości w połowie XVIII wieku, w momencie zastąpienia przegrody starego typu (z ikonami mocowanymi na ścianie) konstrukcyjnym wielostrefowym ikonostasem. Duże prostokątne okna w nawie, sanktuarium i górnej kaplicy (w nawie o leżuchach wyciętych w ośli grzbiet) wstawiono w miejsce mniejszych lub dodano (m.in. wyższe okna w sanktuarium) w trakcie remontu z 1733 roku. Wtedy przecięto także wschodnią ścianę kaplicy, otwierając wnętrze do nawy i łącząc je z chórem śpiewaczym o ażurowej, drewnianej balustradzie. Kaplica przestała pełnić wówczas funkcję liturgiczną. Przejście z babińca do nawy otwarte jest na całej szerokości. Podwaliny cerkwi i belki dolnych wieńców ścian są dębowe, wyżej z drewna iglastego. Dolne belki zrębu grubsze, co jest charakterystyczną cechą dawnego budownictwa, podnoszącą trwałość i odporność ścian na destrukcyjny wpływ wilgoci. Bryłę cerkwi tworzą trzy główne człony – sanktuarium z pastoforiami, nawa oraz babiniec z kaplicą na piętrze, nakryte sferycznymi kopułami na ośmiościennych wysokich bębnach. Największa i najwyższa jest nawa, posiadająca u podstawy tamburu daszek okapowy. Dwukondygnacyjna część zachodnia i sanktuarium zbliżone wysokością. Dachy powtarzają kształt kopuł (nad sanktuarium smuklejszy), zwieńczone są wieżyczkami latarni (nad nawą z okienkami wprowadzającymi światło do wewnątrz), na których żelazne, kute krzyże. Dach opasania, o okapie na jednej wysokości, pierwotnie obiegał całą świątynię tworząc podcień w zachodniej elewacji. W 1925 roku dobudowano w tym miejscu duży przedsionek szkieletowej konstrukcji, oszalowany deskowaniem pionowym, z dwuspadowym dachem (pod blachą), co negatywnie wpłynęło na estetyczną jakość architektonicznej formy budynku. Podmurowanie z kamienia łamanego, w przedsionku z cegły. Ściany nawy, sanktuarium i babińca powyżej opasania oraz wszystkie połacie dachowe (z wyjątkiem przedsionka) i balustrada galerii wokół kaplicy górnej poszyte są gontem. Do wnętrza cerkwi prowadzą dwa ościeżowe portale, o nadprożach wyciętych w ośli grzbiet, zlokalizowane na osi zachodniej ściany babińca oraz w południowej ścianie nawy. Wejście do górnej kaplicy z galerii, przez podobny portal, na osi jej ściany zachodniej. Drzwi jednoskrzydłowe, deskowe, okute, z zamkami kowalskiej roboty.

 

Wideo: